Inquiry
Form loading...
03/03

önümiň görkezilmegihas köp önüm

IOT GOWY ÖNÜMLER

Önümiň görkezilmegi

0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört252627282930313233343536373839404142
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört252627282930313233343536373839404142
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört252627282930313233343536373839404142
BIZ hakda
KOMPANI PRA PROFILI

Biz hakda

Tangshan Zhenxiang International Trade Co., Ltd.

Tangshan Zhenxiang International Trade Co., Ltd., Tianjin Zhenxiang toparynyň golçur kärhanasy. “Tianjin Zhenxiang Group” 62,839 inedördül metr gurluşyk meýdany bilen 700 million ýuandan gowrak maýa goýdy. Patent almak üçin ýüz tutuldy. 19 ýyllyk eksport tejribesi bilen, 50-den gowrak ýurt üçin bukulýan jaýlary öndürdi we dizaýn etdi, önümleri 300 000-den gowrak müşderä satyldy.
KOPRAK OKA
65a8e91mia
126 +
700 million ýuan
11311 +
62,839 inedördül metr
3 +
19 ýyllyk eksport tejribesi
52500 +
300,000-den gowrak müşderi.
65a9df818e
65a9df8aey
65a9df8y4p
65a9df8blh

IOP IŞ KESELI ÖWRENMEK

HABARLARHabarlar we maglumatlar

Jaý we konteýner jaý gurmak has tygşytly däl

2024-06-17

Jaý gurmak wagt we pul üçin ep-esli maýa goýumdyr. Şeýle-de bolsa, konteýner jaýlaryny ibermek ýaly alternatiw ýaşaýyş jaýlary has meşhur bolansoň, köp adamlar has amatly alternatiwalary göz öňünde tutýarlar. Gaýtadan ýük daşaýan konteýnerlerden ýasalan konteýner jaýlary, elýeterliligi we dowamlylygy üçin ünsi çekýär. Geliň, tygşytly ýaşaýyş jaý çözgüdi hökmünde konteýner jaýlaryny ibermegiň mümkinçiliklerini öwreneliň.

Jaý we konteýner jaý gurmak has tygşytly däl

Giňeldilip bilinýän kiçijik jaýlar näçe wagt dowam eder

2024-06-17

Giňeldilip bilinýän kiçijik jaýlar minimalistik we dowamly durmuş ýörelgesini gözleýänler üçin meşhur ýaşaýyş jaýyna öwrüldi. Bu innowasiýa ýaşaýyş jaýlary, ýaşaýjylarynyň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin giňeltmek we şertnama baglaşmak çeýeligini hödürleýär. Şeýle-de bolsa, köpler bu giňelip bilýän kiçijik jaýlaryň uzak ömri we näçe wagt dowam etmegine garaşyp bilýärler.

Giňeldilip bilinýän kiçijik jaýlar näçe wagt dowam eder

Satylýan bukulýan konteýner jaýy: Durnukly ýaşaýyş üçin häzirki zaman çözgüdi

2024-06-11

Soňky ýyllarda ekologiýa taýdan arassa we tygşytly ýaşaýyş jaý çözgütlerini gözleýän köp adam bilen durnukly ýaşaýyş düşünjesi ep-esli derejede özüne çekdi. Gozgalmaýan emläk bazarynda tolkun döredýän şeýle innowasion çözgütleriň biri, bukulýan konteýner jaýydyr. Bu modully jaýlar, minimalistik durmuş ýörelgesini kabul etmek isleýän adamlar üçin özüne çekiji görnüşe öwrülip, ​​işlemegiň, elýeterliligiň we dowamlylygyň özboluşly garyndysyny hödürleýär.

Satylýan bukulýan konteýner jaýy: Durnukly ýaşaýyş üçin häzirki zaman çözgüdi

Modully jaý bilen prefabrik jaýyň arasynda näme tapawut bar?

2024-05-27

Modully jaýlar wetaýýar jaýlar ikisi hem gurluşyk pudagynda innowasiýa çözgütleri bolup, adaty saýtda gurlan jaýlardan köp peýdalary hödürleýär. Bu adalgalar köplenç biri-biri bilen çalşylsa-da, iki gurluşyk usulynyň arasynda tapawutlar bar.

Modully jaý bilen prefabrik jaýyň arasynda näme tapawut bar?

Göçme jaýlary näme üçin ulanmaly?

2024-05-15

Kiçijik jaýlar diýlip hem atlandyrylýan göçme jaýlar, soňky ýyllarda elýeterliligi we köp taraplylygy sebäpli meşhurlyk gazandy. Bu ykjam ýaşaýyş jaýlary, has az durmuş ýörelgesini peseltmek ýa-da ýaşamak isleýän şahsyýetler we maşgalalar üçin tygşytly ýaşaýyş jaý çözgüdini hödürleýär. Whyöne näme üçin göçme jaý ulanmagy göz öňünde tutmaly?

Göçme jaýlary näme üçin ulanmaly?

Kiçijik jaýlaryň döremegi: Ösýän ýaşaýyş tendensiýasy

2024-05-08

Ulanylyşykiçijik jaýlar (kiçi jaýlar ýa-da ofis podslary diýlip hem atlandyrylýar) soňky ýyllarda has meşhur boldy. Bu kiçi, ykjam gurluşlar birnäçe artykmaçlygy hödürleýär we dürli maksat bilen ulanylyp bilner.

Kiçijik jaýlaryň döremegi: Ösýän ýaşaýyş tendensiýasy

Näme üçin indi köp adam kiçijik jaý saýlaýar?

2024-05-08

Häzirki zaman jemgyýetinde şäherleşme çaltlaşýar we daşky gurşaw meseleleriniň has aýdyňlaşmagy bilen adamlar has ýönekeý, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly ýaşaýyş jaý mümkinçiliklerine ýüz tutýarlar. Bu ugurda kiçijik jaýlar, özboluşly özüne çekijiligi we amalylygy bilen özüne çekiji ýaşaýyş jaýy saýlandy.

Näme üçin indi köp adam kiçijik jaý saýlaýar?

Içinde enjamlary sazlap boljak 20 metr giňeldilip bilinýän konteýner jaýlary

2024-05-06

n häzirki zaman binagärlik we dowamly ýaşaýyş çözgütleri, 20 metr giňeldilip bilinýän konteýner jaý, innowasiýa we uýgunlaşma şamçyragy hökmünde tapawutlanýar. Shük daşaýan konteýnerleriň berkligini ussat dizaýn bilen birleşdirip, bu desgalar wagtlaýyn gaçybatalgalardan hemişelik ýaşaýyş jaýlaryna, ofislere we hatda söwda ýerlerine çenli dürli ýaşaýyş jaý zerurlyklaryna köp taraply çözgüt hödürleýär.

Içinde enjamlary sazlap boljak 20 metr giňeldilip bilinýän konteýner jaýlary

Konteýner jaýlaryň bukulmagynyň artykmaçlyklary näme?

2024-05-06

Häzirki zaman dünýäsinde ýaşaýyş jaýyna bolan isleg yzygiderli ösýär, şol bir wagtyň özünde durnuklylyga we çeýelige zerurlyk barha artýar. Bu nukdaýnazardan, bukulýan konteýner jaýy daşky gurşawa arassaçylyk, çykdajylaryň netijeliligi we çeýeligi ýaly köp artykmaçlygy birleşdirip, innowasion ýaşaýyş jaý çözgüdi hökmünde ýüze çykdy.

Konteýner jaýlaryň bukulmagynyň artykmaçlyklary näme?

Deňiz ýoluny öwrenmek: Deňiz ýük daşaýan konteýnerleriň ýokarlanmagy we täsiri

2024-04-25

Global söwdanyň yzygiderli ösmegi we giňelmegi bilen deňiz transporty dünýäniň esasy söwda transport usullaryndan biri hökmünde möhüm rol oýnaýar. Bu etapda deňiz ýük daşaýan konteýner tehnologiýasynyň ösmegi söwda taryhynda öwrülişik hökmünde kabul edilýär. Bu makalada deňiz ýük daşaýan konteýnerleriň dünýä söwdasyna we ykdysadyýetine täsiri, ösüşi we täsiri öwreniler.

Deňiz ýoluny öwrenmek: Deňiz ýük daşaýan konteýnerleriň ýokarlanmagy we täsiri
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört25262728

Näme üçin Portable Office diýilýär

2024-06-17

Göçme ofis, ýolda işlemeli hünärmenler üçin amatly we çeýe çözgütdir. Adatça, noutbuk, smartfon we beýleki adamlara islendik ýerden işlemäge mümkinçilik berýän beýleki zerur gurallar bar. Whyöne näme üçin göçme ofis diýilýär?

Näme üçin Portable Office diýilýär

Bir tirkeg kerwen bilen deňmi?

2024-05-31

Jübi öýleri barada aýdylanda, “tirkeg” we “kerwen” adalgalary köplenç biri-biri bilen çalşylýar we şol bir zada degişlidigi ýa-da ýokdugy baradaky bulaşyklyga sebäp bolýar. Aslynda, ikisi hem syýahat we wagtlaýyn ýaşamak üçin ulanylýan dynç alyş ulaglarynyň (RV) görnüşleri bolsa-da, ikisiniň arasynda käbir möhüm tapawutlar bar.

Bir tirkeg kerwen bilen deňmi?

RV satyn alanymda nämä üns bermeli?

2024-05-27

RV satyn almak barada aýdylanda, esasanam syýahat tirkeglerine seredeniňde, göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm faktor bar. Syýahat tirkegleri köpdürliligi we amatlylygy sebäpli köp RV höwesjeňleri üçin meşhur saýlawdyr. Şeýle-de bolsa, satyn almazdan ozal syýahat trailerini satyn alanyňyzda üns bermeli birnäçe möhüm zat bar.

 

RV satyn alanymda nämä üns bermeli?

Arzan prefabrik jaýy nädip satyn almaly

2024-05-27

Öz kiçijik jaýyňyza eýe bolmak isleýärsiňizmi, ýöne bahasy barada alada edýärsiňizmi? Arzan kiçijik jaý gurmak diňe bir mümkin bolman, eýsem peýdaly we ýerine ýetiriji taslama bolup biler. Kiçijik jaýlaryň we kiçi jaýlaryň meşhurlygynyň artmagy bilen, köp adam öz rahat we dowamly ýaşaýyş ýerlerini döretmegiň amatly ýollaryny gözleýär. Kiçijik jaýda ýaşamaga taýyn bolsaňyz, arzan kiçijik jaý gurmagyň käbir maslahatlary.

 

Arzan prefabrik jaýy nädip satyn almaly

Kiçijik prefabrik jaý satyn almagyň takmynan bahasy näçe?

2024-05-15

Soňky ýyllarda konteýner jaýlaryny we salkyn kiçijik jaýlary daşamak düşünjesi gozgalmaýan emläk bazarynda uly gyzyklanma döretdi. Bu innowasiýa we dowamly ýaşaýyş ýerleri, elýeterli we ekologiýa taýdan arassa ýaşaýyş jaý çözgütlerini gözleýän adamlaryň hyýalyny özüne çekýär. Konteýner jaýlaryny we ajaýyp kiçijik jaýlary daşamagyň özüne çekijiligi, özboluşly dizaýny, tygşytlylygy we daşky gurşawa minimal täsiri bilen baglanyşyklydyr.

Kiçijik prefabrik jaý satyn almagyň takmynan bahasy näçe?

Durnukly ösüş üçin prefabrik jaýlaryň artykmaçlyklary näme?

2024-03-29

Öňünden taýýarlanan jaýlar diýlip hem atlandyrylýan, daşky gurşawa köp peýdalary hödürleýän durnukly ýaşaýyş jaýy hökmünde meşhurlyk gazanýar. Bu jaýlar ekologiýa taýdan arassa materiallary we energiýa tygşytlaýjy ulgamlary ulanyp, gözegçilik edilýän zawod şertlerinde daşardan gurulýar we daşky gurşawy goraýan öý eýeleri üçin özüne çekiji saýlama bolýar.

Durnukly ösüş üçin prefabrik jaýlaryň artykmaçlyklary näme?

Öňünden taýýarlanan jaýlaryň meşhurlygynyň sebäpleri näme?

2024-03-29

Öňünden taýýarlanan jaýlar üçin gysga bolan “Prefab” jaýlary, gurluşyk pudagynda öwrülişik döredýän häzirki zaman we täsirli ýaşaýyş jaý çözgüdi hökmünde ýüze çykdy. Bu jaýlar gözegçilik edilýän zawod şertlerinde gurlup, dürli komponentler ýygnalyp, soňra gurmak üçin iň soňky ýere iberilýär.

Öňünden taýýarlanan jaýlaryň meşhurlygynyň sebäpleri näme?

Eplenýän jaý haýsy meýdana degişlidir

2024-03-29

Eplenýän jaýlar konseptual ideýadan amaly hakykata öwrüldi we dürli amaly programmalar üçin köpugurly we innowasion ýaşaýyş jaý çözgüdini hödürledi. Apsykylýan ýa-da göçme jaýlar diýlip hem atlandyrylýan bu desgalar häzirki zaman durmuşynyň ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dizaýnda, materiallarda we tehnologiýada ep-esli ösüş gazandy.

Eplenýän jaý haýsy meýdana degişlidir

Önümçilik jaýlary nädip elýeterli bolup biler

2024-03-29

Amatly prefab jaýlary ýaşaýyş jaý bazaryny özgertýär, elýeterli ýaşaýyş jaýyna bolan islegiň amaly we tygşytly çözgüdini hödürleýär. Gözegçilik edilýän zawod sazlamalarynda gurlan we ýerinde gurnalan bu prefabrik jaýlar adaty gurluşyk usullaryna täsirli we özleşdirilip bilinýän alternatiwany üpjün edýär.

Önümçilik jaýlary nädip elýeterli bolup biler

Haýsy adamlar ýaşamak üçin ýakymly kiçijik jaýlar

2024-03-29

Owadan kiçijik jaýlar, ajaýyp giňişlikleriň hem özüne çekiji hem-de işleýşini subut edip, ajaýyp daşky görnüşleri we amatly interýerleri bilen hyýallary özüne çekýär. Bu ululykdaky ýaşaýyş jaýlary stiliň, rahatlygyň we amalylygyň ajaýyp garyndysyny hödürleýär we minimalistik we dowamly durmuş ýörelgesini gözleýänler üçin özüne çekiji saýlama bolýar.

Haýsy adamlar ýaşamak üçin ýakymly kiçijik jaýlar
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört25262728